Over Aurora Art / About Aurora Art

Aurora Art is onderdeel van Aurora Productions vof, sinds 1986 uitgeverij van hedendaagse kunst. Met de Aurora Art Gallery willen wij ruimte bieden aan het originele werk, niet alleen van de kunstenaars waar wij werk van uitgeven in de vorm van kaarten, posters en boeken, maar ook van anderen die in onze lijn passen. Verder organiseren wij lezingen over kunst in een intieme setting en bieden wij u de mogelijkheid werken uit onze collectie te huren en/of te kopen.

Ons doel is verdieping te bewerkstelligen in de beleving van kunst. Bezig zijn met kunst is immers een nooit eindigend avontuur. Wie kan zeggen wat kunst eigenlijk is? Hoe kijken we? Waar letten we op als we voor een schilderij of beeld staan? Welke laag wordt er in ons aangesproken en wat beweegt de kunstenaar? Deze en andere vragen stellen wij graag aan de orde tijdens presentaties van kunstenaars bij hun tentoongestelde werk en bij lezingen door kunsthistorici.

Aurora Art is a part of Aurora Productions, since 1986 a publishing house of contemporary art. With the Aurora Art Gallery we wish to offer space for the original work behind our cards, posters and books and for other interesting artists. Furthermore we organize lectures about art in an intimate setting and offer the possibility to lend or buy works from our collection. It’s our aim to bring about a deepening in the experience of art. Being engaged on art is a never ending adventure. Who can tell what art actually is? How do we look? What do we see when standing before a painting or sculpture? Which layer in ourselve is addressed and what moves the artist? These and other questions are gladly raised during presentations of artists at their shows and with lectures of art historians. 

De Stichting

In zijn boek ‘De cultuur van de stilte’ schrijft Karlfried Graf von Dürckheim dat het gaat om het serieus nemen van de dubbele oorsprong van de mens, d.w.z. zowel zijn ‘aardse’ als zijn ‘hemelse’  oorsprong. Er is een soort ontwaken nodig, een wakker worden van de eigen geestelijke natuur, teneinde begrip te krijgen van wat het leven hier op aarde eigenlijk van ons vraagt, en een ‘heel mens’ te worden. Aurora Productions is door ons opgericht in 1986. Vanaf het begin hebben wij ons gericht op het uitgeven van werk van kunstenaars die zich hiermee bezighouden.

Wat gebeurt er echter met het werk van deze specifieke kunstenaars, dat door ons en andere verzamelaars  zijn aangekocht; wat zal er met de erfenis van hun werk door familieleden worden gedaan? Vragen die ons de laatste jaren bezighouden. Om hun werk te helpen veilig stellen hebben wij daarom in september 2016 een stichting opgericht. Niet alleen om de werken te vrijwaren van speculatie of vernietiging, maar ook om in de toekomst te komen tot een museum, waar hun werk een aanleiding kan zijn om mensen te inspireren, zich te spiegelen en te ontwikkelen in spirituele zin. Een museum dat mede een platform is voor mensen die iets te vertellen hebben aan de wereld, maar nu nog onvoldoende worden gehoord.

Want kunst is niet vrijblijvend, de kunstenaar heeft een verantwoordelijke taak. Wat hij individueel doorleeft en vorm geeft, is gewonnen voor de gehele mensheid.

Doelstelling

Stichting Aurora Art tracht haar doel te bereiken door:

 • Het verzamelen van werk dat resoneert met haar opvattingen;
 • Het vormen van collecties van specifieke Aurora-kunstenaars, zoals Jos van Wunnik, Juke Hudig, Marja de Lange en Pieter Dirk Torensma;
 • Het ontvangen en beheren van bruiklenen, schenkingen en legaten;
 • Het uitgeven van publicaties over en reproducties van werk van kunstenaars uit de collectie, alsmede het laten maken van professionele documentaires;
 • Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere bijeenkomsten die inspirerend kunnen werken;
 • Het realiseren van een permanent museaal onderkomen voor bovengenoemde activiteiten, waar tevens diverse kunstenaars een eigen ruimte hebben voor al of niet wisselende opstellingen.

Wat kunt u doen?

Draagt u onze doelstelling een warm hart toe en wilt u meehelpen onze droom te realiseren, dan kan dat op verschillende manieren:

 • Door het eenmalig of jaarlijks overmaken van een geldbedrag naar IBAN NL16 TRIO 0777 8455 63 / BIC: TRIONL2U t.n.v. Stichting Aurora Art, Zuid-Scharwoude
 • Door het legateren aan de Stichting van één of meer kunstwerken uit uw collectie, die voldoen aan de criteria van de Stichting, van een geldbedrag of anderszins;
 • Het inzetten van uw talent;
 • Anderszins, n.l. ….

The foundation

In his book ‘The culture of silence’ Karlfried Graf von Dürckheim writes that it is about taking seriously the double origin of man, both his ‘earthly’ as well as his ‘heavenly’ origin. It needs a kind of wakening, a wake up of ones own spiritual nature, in order to comprehend what life on earth actually asks from us and to become ‘a whole human being’. Aurora Productions was founded by us in 1986. From the beginning we focussed on publishing work of artists who are involved with this.

However, what will happen with the work of these specific artists, which are acquired by us and other collectors; what will be done with the inheritance of their work by members of their family? Questions that keep us busy in the last years. To help safeguard their work we therefor established a foundation in September 2016. Not only to protect the works from speculation or destruction, but also to come to a museum in the future, where their work can be a reason to inspire people, to take example and to develop in a spiritual sense. A museum as a platform for people who have something to tell to the world, but untill now are not yet heard enough.

For art is not informal, the artist has a responsible task. What he experiences and gives form, is won for the whole of mankind.

Goal

The Aurora Art Foundation tries to reach her goal by:

 • Collecting work that resonates with her views;
 • Creating collections of specific Aurora artists, such as Jos van Wunnik, Pieter Dirk Torensma and Juke Hudig;
 • Receiving and managing loans, gifts and bequests;
 • Publishing books and reproductions of the work of artists from the collection, as well as the production of professional documentaries;
 • Organizing exhibitions, lectures and other inspirational meetings;
 • Realising a permanent museological accomodation for the above activities, in which various artists can have their own space for arrangements whether or not changing.

What can you do?

If you feel sympathetic  towards our goal and wish to contribute tot he realisation of our dream, you can do this in several ways:

 • By remitting once-only or annually the amount to IBAN NL16 TRIO 0777 8455 63 / BIC: TRIONL2U in the name of Stichting Aurora Art, Zuid-Scharwoude
 • By bequething to the Foundation one or more artworks from your collection, which meet the criteria of the Foundation, a certain amount or otherwise;
 • Dedicating your talent;
 • Otherwise, namely …

 

Trapopgang

Benedenhal

 

Middenruimte 1e etage